Duvell 6 Elite H-H Mahogany Eyepoplar Ebony T-Dred-S